Якушинецька громада
Вінницький район, Вінницька область

Організаційно-розпорядчі документи

                                П А М Я Т К А                                                    

Згідно п. 5 постанови  КМ України       від 26.04.17 р. № 295 «Деякі питання реалізації статті 259 КЗпПУ  та ст. 34 Закону   України    “  Про   місцеве самоврядування в Україні. ”

                             П І Д С Т А В И                                                       проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань

Інспекційні відвідування проводяться:

             1) за зверненням працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю;                                                                                                                                                   2) за зверненням фізичної особи, стосовно якої порушено правила оформлення трудових відносин;                                                                                                 3) за рішенням керівника органу контролю про проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин, прийнятим за результатами аналізу інформації, отриманої із засобів масової інформації, інших джерел, доступ до яких не обмежений законодавством, та джерел, зазначених у підпунктах 1, 2, 4-7 цього пункту;                                                                                              4) за рішенням суду, повідомленням правоохоронних органів про порушення законодавства про працю;                                                                                                   5) за повідомленням посадових осіб органів державного нагляду (контролю), про виявлені в ході виконання ними контрольних повноважень ознак порушення законодавства про працю;                                                                                                        6) за інформацією:                                                                                                       Держстату та її територіальних органів про наявність заборгованості з виплати заробітної плати;                                                                                                         Державної фіскальної служби та її територіальних органів про:                                   - невідповідність кількості працівників роботодавця обсягам виробництва (виконаних робіт, наданих послуг) до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності;                                                                                                                        - факти порушення законодавства про працю, виявлені у ході здійснення контрольних повноважень;                                                                                                               - факти провадження господарської діяльності без державної реєстрації у порядку, встановленому законом;                                                                                                      - роботодавців, що мають заборгованість із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, що перевищує мінімальний страховий внесок за кожного працівника;                                         Пенсійного фонду України та його територіальних органів про:                           - роботодавців, які нараховують заробітну плату менше мінімальної;                                   - роботодавців, у яких стосовно працівників відсутнє повідомлення про прийняття на роботу;                                                                                                                                  - роботодавців, у яких протягом місяця кількість працівників, що працюють на умовах неповного робочого часу, збільшилась на 20 і більше відсотків;                               - працівників, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами в одного роботодавця більше року;                                                           - роботодавців, у яких стосовно працівників відсутні нарахування заробітної плати у звітному місяці (відпустка без збереження заробітної плати без дотримання вимог Кодексу Законів про працю України та Закону України “Про відпустки”);                - роботодавців, у яких протягом року не проводилась індексація заробітної плати або сума підвищення заробітної плати становить менше суми нарахованої індексації;                                                                                                                                                          - роботодавців, у яких 30 і більше відсотків працівників працюють на умовах цивільно-правових договорів;                                                                                                               - роботодавців з чисельністю 20 і більше працівників, у яких протягом місяця відбулося скорочення на 10 і більше відсотків працівників;                                               7) за інформацією профспілкових органів про порушення прав працівників, які є членами профспілки, виявлених в ході здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю.

 

Інспектор праці та кадрів                                                               Якушинецької сільської ради                                                      С.Г. Цирканюк

 

 

                                   П А М Я Т К А   

 

(ВИТЯГ з посадової інструкції затвердженої 07.11.2018 р., відповідно вимог постанови КМ України від 26 квітня 2017 р.  № 295 «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні».

 

 

         ПРАВА ІНСПЕКТОРА ПРАЦІ ТА КАДРІВ 

                       Якушинецької сільської ради

 

І. Права:

1.1. Безперешкодно, без попереднього повідомлення здійснювати інспекційні відвідування.

1.2. Під час проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин за наявності підстав, передбачених чинним законодавством, самостійно і в будь-яку годину доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, в яких використовується наймана праця.

1.3. Знайомитися   з  будь-якими  книгами,   реєстрами та документами,

ведення яких передбачено законодавством про працю, що містять інформацію / відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування, невиїзного інспектування, з метою перевірки їх відповідності нормам законодавства та отримувати завірені об’єктом відвідування їх копії або витяги.

1.4. Наодинці або у присутності свідків ставити керівнику та/або працівникам об’єкта відвідування запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати із зазначених питань усні та/або письмові пояснення.

1.5. За наявності ознак кримінального правопорушення та/або створення загрози його безпеці залучати працівників правоохоронних органів.

1.6. На надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування.

1.7. Отримувати від державних органів інформацію, необхідну для проведення інспекційного відвідування, невиїзного інспектування.

1.8. Проводити аналіз стану дотримання законодавства про працю та надавати рекомендації щодо його застосування.

1.9. За дорученням  сільського голови, керівництва Держпраці представляти сільську раду в державних та громадських установах при розгляді питань трудових відносин та соціального партнерства.

1.10. Запитувати та отримувати інформацію, необхідну для виконання службових обов’язків.

1.11. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Держпраці або  виконавчих  органів сільської ради.                                                                                          1.12. Брати участь, за дорученням начальника управління Держпраці у Вінницькій області або виконавчих органів Якушинецької сільської ради,  у нарадах, зборах, засіданнях з питань, пов’язаних з виконанням функціональних обов’язків.

 

 ІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

2. Інспектор праці несе відповідальність за:

2.1. Невиконання, несвоєчасне, неякісне або неналежне виконання посадових завдань та обов’язків, передбачених цією інструкцією.

2.2. Бездіяльність або невикористання наданих йому прав.

2.3. Порушення, вчинені в процесі здійснення своєї діяльності.

2.4. Порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку визначеного Колективним договором Якушинецької сільської ради.

           2.5. Порушення Загальних правил поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходження

 

Інспектор праці та кадрів                                                            Якушинецької сільської ради                                                       С.Г Цирканюк

 

 

 

 

Згідно п. 33 постанови  КМ України    від 26.04.17 р. № 295 «Деякі питання реалізації статті 259 КЗпПУ  та ст. 34 Закону   України    “  Про   місцеве самоврядування в Україні. ”

                                      П Р О Т О К О Л                                             відвідування    роботодавця    з   метою   його   інформування                                   щодо необхідних умов дотримання законодавства про працю                

«_____» _____________  2018 р                                                    с. ___________________      

Початок відвідування: ____________       Закінчення відвідування ______________                            

Інспектор праці та кадрів Якушинецької сільської ради Цирканюк  Слав’ян Григорович (посвідчення № 1562 видане  Державною службою України з питань праці 15.11.2018 р.),  в присутності ___________________________________ ____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________
з метою інформування, здійснив відвідування суб’єкта господарювання   ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________в процесі якого, відповідно положень пункту 33. постанови  КМ України від 26.04.2017 р.   № 295  «Деякі питання реалізації  статті 259 КЗпПУ  та ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні.», роз’яснив йому
найбільш ефективні способи дотримання законодавства про працю, моніторингу стану його дотримання, у т.ч. щодо оформлення трудових відносин, дотримання прав громадян під час прийому на роботу та при звільненні з роботи,  забезпечення соціальних гарантій щодо своєчасної  оплати праці та її індексації, робочого часу та часу відпочинку, виплат на оздоровлення і надання відпусток, дотримання законодавства  у сфері оплати праці в частині своєчасної і не нижче визначеного державою мінімального її розміру, необхідність проведення атестації робочих місць, інформованості найманих працівників про шкідливі та небезпечні умови роботи, використання праці іноземців та осіб без громадянства, наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця; дотримання прав і гарантій стосовно працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, використання праці осіб, що потребують  додаткового соціального захисту, провадження діяльності з надання послуг з посередництва та працевлаштування, недопущення дискримінації на робочих місцях ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.                                                                         Необхідність укомплектування, систематизації, зберігання, обліку, використання та передачу документів, створених у ході господарської діяльності.                                                                                                                        Забезпечення у межах своїх повноважень реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом, захист персональних даних, доступ до яких отримано у ході оформлення трудових відносин та здійснення господарської діяльності.                                                                                              Відповідальність роботодавця в межах Кодексу законів про працю України, Господарського кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України.

Субєкту господарювання вручено:                                                                         1.  Копію цього протоколу                                                                                                                 2. Памятку з підстав проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань              3.  Памятку щодо прав інспектора праці та кадрів Якушинецької сільської ради.

Суб’єкт господарювання ознайомлений:                                                                  1.  З фінансовими санкціями на роботодавців за порушення законодавства про працю              2. З адміністративними штрафами за порушення законодавства про працю                                      3.     З кримінальною відповідальністю за порушення трудового законодавства.

Суб’єкт господарювання:  ____________  _________________________________                                                   (Підпис)             (Прізвище, ім’я, по-батькові)                т.м. __________________

Інспектор праці та кадрів                                                                            Якушинецької сільської ради                                                          С.Г. Цирканюк  т. м. 067-9853716

 

               

 

https://rada.info/upload/users_files/04330021/9a73a08a52a7c4d470cb04661c1cb120.docx

 

https://rada.info/upload/users_files/04330021/d4b24b591fd85069d0f4bb5101e9eda8.docx

 

https://rada.info/upload/users_files/04330021/1b859c06fe5c487def9df41a869cb856.docx