Якушинецька громада
Вінницький район, Вінницька область

Положення про сектор

Додаток 1

до рішення 3 сесії

Якушинецької сільської ради 7скликання

від  24 грудня 2015 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор державного архітектурно-будівельного контролю

Якушинецької сільської ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Дане положення розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 671.

1.2.Сектор державного архітектурно-будівельного контролю Якушинецької сільської ради Вінницького району Вінницької області  (надалі – сектор держархбудконтролю) є виконавчим органом Якушинецької сільської ради.

Повне найменування: Сектор державного архітектурно-будівельного контролю Якушинецької сільської ради Вінницького району Вінницької області.

Скорочене найменування: Сектор ДАБК Якушинецької сільської ради Вінницького району Вінницької області.

1.3.У своїй діяльності сектор держархбудконтролю підзвітний та підконтрольний сільській раді, сільському голові та виконавчому комітету Якушинецької сільської ради.

1.4.Сектор держархбудконтролю з питань здійснення повноважень, передбачених Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності”, є підконтрольним Державній архітектурно-будівельній інспекції України.

1.5.Сектор держархбудконтролю у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та Законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіону та Держархбудінспекції, рішеннями сільської ради, її виконавчого комітету та розпорядженнями сільського голови.
1.6.Сектор держархбудконтролю під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, а також підприємствами, установами, організаціями.

1. II. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СЕКТОРУ

2.1. Метою діяльності сектору держархбудконтролю є забезпечення реалізації державної політики у сфері архітектурно – будівельного контролю, дотримання замовниками, проектувальниками, підрядниками та експертними організаціями вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт, збереження та забезпечення порядку у будівельній галузі, захист комфорту та безпеки громадян, забезпечення прав населення, спрямованих на підвищення якості житлового середовища, соціально – побутового й комунального обслуговування, здійснення контролю за містобудівною діяльністю та будівництвом, організацією будівництва, ремонту та реконструкції житлових будинків, об’єктів соціально побутового призначення.

2.2. Основним завданням сектору держархбудконтролю є здійснення відповідно до закону державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності

III. ПОВНОВАЖЕННЯ СЕКТОРУ

3.1. Сектор держархбудконтролю відповідно до покладених на нього завдань:

1)надає, отримує, реєструє, повертає документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, відмовляє у видачі таких документів, анулює їх, скасовує їх реєстрацію;

2)приймає в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти (видає сертифікати, реєструє декларації про готовність об’єкта до експлуатації та повертає такі декларації на доопрацювання для усунення виявлених недоліків);

3)подає Держархбудінспекції інформацію, необхідну для внесення даних до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів;

4)здійснює державний архітектурно-будівельний контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об’єктів містобудування, проектної документації щодо об’єктів, розташованих у межах відповідних населених пунктів;

5)здійснює контроль за виконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів держархбудконтролю;

6)розглядає відповідно до закону справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил під час будівництва, порушенням законодавства під час планування та забудови територій та невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів держархбудконтролю;

7)розглядає відповідно до закону справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності із прийняттям відповідних рішень;

8)здійснює інші повноваження, визначені законом.

3.2. Сектор держархбудконтролю видає акти у передбаченій законом формі, організовує та контролює їх виконання.

1. КЕРІВНИЦТВО СЕКТОРУ

4.1. Сектор держархбудконтролю очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади сільським головою відповідно до чинного законодавства.

Виконавчий комітет Якушинецької сільської ради протягом трьох днів після призначення (зміни) начальника сектору держархбудконтролю інформує про це Держархбудінспекцію.

4.2.На посаду начальника сектора держархбудконтролю призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за відповідним напрямом професійного спрямування (будівництво та архітектура або право), стажем роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та/або державній службі на керівних посадах не менш як три роки або на керівних посадах в іншій сфері не менш як п’ять років.

4.3. Начальник сектора держархбудконтролю:

1)очолює сектор держархбудконтролю, здійснює керівництво його діяльністю, представляє його у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами, несе персональну відповідальність за виконання покладених законом на зазначений орган завдань;

2)організовує та контролює виконання у секторі держархбудконтролю Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінрегіону, Держархбудінспекції, розпоряджень сільського голови, рішень сільської ради та її виконавчого комітету;

3)здійснює інші повноваження, визначені законом.<

4.4.Призначення особи на посаду у сектор держархбудконтролю, яка передбачає роботу з єдиним реєстром документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, здійснюється за умови проходження кандидатом на таку посаду відповідної підготовки у Держархбудінспекції з перевіркою рівня його кваліфікації та знань шляхом проведення заліку.

Про успішне складення заліку Держархбудінспекція повідомляє сільську раду.

V.ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СЕКТОРУ

5.1.Посадові особи сектору держархбудконтролю для виконання покладених на них завдань під час перевірки мають право:

1)безперешкодного доступу до місця будівництва об’єкта та до прийнятих в експлуатацію об’єктів, що підлягають обов’язковому обстеженню;

2)складати протоколи про вчинення правопорушень та акти перевірок, накладати штрафи відповідно до закону;

3)видавати обов’язкові для виконання приписи щодо:

усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил;

зупинення підготовчих та будівельних робіт, що не відповідають вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності, зокрема будівельним нормам, містобудівним умовам та обмеженням, затвердженому проекту або будівельному паспорту забудови земельної ділянки, виконуються без повідомлення, реєстрації декларації про початок їх виконання або дозволу на виконання будівельних робіт;

4)проводити перевірку відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у випадках, передбачених законодавством, паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації;

5)проводити згідно із законодавством перевірку відповідності будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що використовуються під час будівництва об’єктів, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил;

6)залучати до проведення перевірок представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, експертних та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками), фахівців галузевих науково-дослідних та науково-технічних організацій;

7)отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб інформацію та документи, необхідні для здійснення державного архітектурно-будівельного контролю;

8)вимагати у випадках, передбачених законодавством, вибіркового розкриття окремих конструктивних елементів будинків і споруд, проведення зйомки і замірів, додаткових лабораторних та інших випробувань будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;

9)забороняти за вмотивованим письмовим рішенням начальника сектору держархбудконтролю експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію;

10)здійснювати фіксування процесу проведення перевірки з використанням аудіо- та відеотехніки;

11)здійснювати контроль за дотриманням порядку обстеження та паспортизації об’єктів, а також за здійсненням заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації.

5.2. Працівники сектору держархбудконтролю несуть відповідальність за неналежне виконання, покладених на сектор держархбудконтролю даним положенням повноважень у порядку передбаченому чинним законодавством України. Повноваження сектору держархбудконтролю розподіляються між начальником і працівниками сектору держархбудконтролю та закріплюються у посадових інструкціях.

5.3. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники сектору держархбудконтролю притягуються до відповідальності, згідно з чинним законодавством України.

VI. ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Припинення діяльності сектору держархбудконтролю здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством і Положенням

6.2. Зміни і доповнення до цього положення вносяться в порядку, встановленому законодавством для його затвердження.

Сільський голова Романюк В.С.