Якушинецька громада
Вінницька область, Вінницький район

Про затвердження Порядку визначення плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності Якушинецької територіальної громади

Дата: 19.01.2023 15:16
Кількість переглядів: 433

 

ЯКУШИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

21 сесія 8 скликання

14.06.2022

 

№858

            

Про затвердження Порядку визначення плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності Якушинецької територіальної громади

 

З метою впорядкування визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності Якушинецької територіальної громади, згідно з пунктом 32 Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, керуючись Законом України «Про рекламу», ст.ст. 25,26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити базову ставку плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності Якушинецької територіальної громади, за один місяць у розмірі 1 відсоток від мінімальної заробітної плати, визначеної Законом України про Державний бюджет на відповідний бюджетний період за 1 кв.м.
  2. Затвердити Порядок визначення плати за  тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності Якушинецької  територіальної громади (додається).
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг (Гаврилюк А.І.).

 

                Сільський голова                                         Василь РОМАНЮК

 

 

 

Додаток №1

до рішення 21 сесії 8 скликання

Якушинецької сільської ради

№ _____ від 14.06.2022

 

Порядок визначення плати за  тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності Якушинецької  територіальної громади

 

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», постанови Кабінету Міністрів України 29.12.2003 № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами».

 

1.2. Положення регулює фінансово-правові відносини між Якушинецькою сільською радою та фізичними і юридичними (незалежно від форми власності та підпорядкованості) особами, що виникають у процесі розміщення зовнішньої реклами на об’єктах, які перебувають у комунальній власності територіальної громади.

 

1.3. Підставою для нарахування плати за тимчасове користування місцями для розташування засобів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності Якушинецької територіальної громади та внесення розповсюджувачем реклами відповідної плати є укладений Договір на тимчасове користування місцем розміщення зовнішньої реклами (далі – договір).

 

2. Визначення розміру плати

2.1. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу, що знаходиться в комунальній власності, визначається виходячи з:

- базової ставки  плати за 1 квадратний метр місця розташування рекламного засобу без ПДВ;

- площі місця розташування рекламного засобу у квадратних метрах.

 

2.2. Площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проєкції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проєкції цього засобу. Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проєкції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

 

2.3. Розміри площі зайнятої під рекламний засіб визначаються за формулою: Z = Р х S де:

Z – розмір місячної плати за тимчасове користування місцем, що знаходиться в комунальній власності, грн./міс.;

Р – базова ставка плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу, що знаходиться в комунальній власності, за 1 кв. м. в місяць і встановлюється рішенням Якушинецької сільської ради;

S – площа місця розташування рекламного засобу у кв. м.

 

2.3.1. Площа місця на території зеленої зони, на асфальті, ґрунті, дахах будинків /будівель/ та споруд, на якій розміщується рекламний засіб, розраховується за формулою:

S = (L + 2b) x (A + 2c), де

L – довжина горизонтальної проєкції рекламного засобу, у метрах;

b – ширина прилеглої території по довжині проєкції, яка дорівнює 0,5м з обох сторін;

A – ширина горизонтальної проєкції рекламного засобу, у метрах;

c – ширина прилеглої території по ширині проєкції, яка дорівнює 0,5м з обох сторін.

 

2.3.2. Для щитових рекламних засобів, а також різного виду банерів на стінах будівель та споруд, на опорах вуличного освітлення, електромережі, контактної мережі, над проїжджою частиною доріг, тумби, стели та банери площа місця їх розташування визначається за формулою:

S = (L х h), де

L – довжина рекламного засобу;

h – висота рекламного засобу.

 

3. Порядок оплати

3.1. Оплата за тимчасове користування місцем розміщення рекламного засобу, що знаходиться у комунальній власності, здійснюється на підставі договору, укладеного між розповсюджувачем зовнішньої реклами та Якушинецькою сільською радою.

 

3.2. Місячний розмір плати, визначений згідно розділу 2 цього Положення, зазначається у договорі.

 

3.3. Терміни, порядок здійснення платежів та інші істотні умови встановлюються договором.

 

3.4. Розповсюджувач зовнішньої реклами не звільняється від плати за тимчасове користування місцями для розміщення рекламного засобу при відсутності рекламної конструкції.

 

3.5. Плата за тимчасове користування місцями розміщення рекламних засобів, перераховується розповсюджувачем зовнішньої реклами на розрахунковий рахунок місцевого бюджету.

 

3.6. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.

 

3.7. У випадку розміщення соціальної реклами, розповсюджувач зовнішньої реклами, звільняється від сплати за тимчасове користування місцем розміщення рекламного засобу на період експозиції соціального сюжету на підставі рішення виконавчого комітету Якушинецької сільської ради.

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                          Катерина КОСТЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 

до  Порядку визначення плати за 

тимчасове користування місцем

розташування рекламних засобів,

що перебуває у комунальній власності

Якушинецької  територіальної громади

 

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР  №___

на тимчасове користування місцем розміщення зовнішньої реклами

с. Якушинці                                                              «___»____________ _____р.

Якушинецька сільська рада в особі  сільського голови _________________ який діє на підставі Статуту, з однієї сторони,  та  _____________________, в особі______________________________, що діє на підставі __________________________________________,

у подальшому «Розповсюджувач зовнішньої реклами», з другої сторони, уклали цей Договір про подане нижче:

 

1.Предмет Договору

1.1. У відповідності до дозволу №___  від _________ на розміщення зовнішньої реклами, виданого на підставі рішення виконавчого комітету Якушинецької сільської  ради №___ від __________, сільська рада надає Розповсюджувачу зовнішньої реклами у користування місце для розміщення зовнішньої реклами, на термін та на умовах, визначеними даним Договором.

1.2. Місце розташування рекламного засобу: _______________ ____________________________________.

 

2. Термін дії Договору

2.1 Договір діє з “__” _____________ 20__ р. до “___” __________20___р..

2.2 Дія договору може бути продовжена за зверненням розповсюджувача  зовнішньої реклами шляхом укладення додаткової угоди.

 

3. Порядок розрахунків.

3.1. Розмір плати за користування місцем, яке надано в користування за цим договором, складає:
____ грн. _____ коп.  на місяць.

3.2. З дня укладання цього Договору Розповсюджувач зовнішньої реклами самостійно без отримання рахунка  щомісячно вносить плату в розмірі, передбаченому п. 3.1. цього Договору за користування місцем за Договором  платежем до 15 числа місяця, що є наступним за який здійснюється оплата, шляхом перерахування через банківські установи відповідних коштів до місцевого бюджету.

3.3. Щомісяця, до 5 (п’ятого) числа місяця наступного за здійсненням оплати Розповсюджувач зовнішньої реклами надає інформацію про перерахування коштів до місцевого бюджету (копію платіжного доручення з відміткою банку, що обслуговує розповсюджувача зовнішньої реклами) .

3.4. Розмір плати за тимчасове користування місцем розміщення реклами може бути змінено у випадку зміни методики розрахунку; у випадках, передбачених Порядком визначення розміру плати за користування місцями, які перебувають у комунальній власності; в інших випадках, передбачених  законодавством України. Перерахунок плати здійснюється з моменту  затвердження таких змін.

3.5. Зміна розміру плати за тимчасове користування місцем розміщення реклами здійснюється шляхом внесення змін до даного Договору.

 

4. Права та обов’язки сторін

4.1.Обов’язки Розповсюджувача зовнішньої реклами:

4.1.1. Письмово повідомляти про зміну реквізитів (адреса, телефони, розрахункові рахунки тощо).

4.1.2. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати плату за тимчасове користування місцем для розміщення зовнішньої реклами у терміни та на умовах, визначені цим Договором.

4.1.3.  Розповсюджувач зовнішньої реклами зобов’язаний утримувати місце для розміщення зовнішньої реклами  та прилеглу територію в належному санітарному та естетичному стані.

4.1.4. Після розміщення рекламного засобу Розповсюджувач зовнішньої реклами у п’ятиденний строк зобов’язаний подати фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 см).

4.1.5. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, здійснити демонтаж рекламного засобу за власний рахунок.

4.1.6. Розповсюджувач зовнішньої реклами зобов’язаний забезпечити засіб зовнішньої реклами маркуванням із зазначенням  найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

4.1.7. Використовувати місця за цільовим призначенням відповідно до даного Договору та Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Якушинецької територіальної громади.

4.1.8. Відшкодовувати у повному обсязі шкоду, що заподіяна місцю розміщення зовнішньої реклами з вини Розповсюджувача зовнішньої реклами.

4.1.9. У разі самостійного або вимушеного демонтажу спеціальних конструкцій на місцях, отриманих для користування за цим Договором у семиденний термін письмово повідомити про демонтаж і провести передачу місця згідно з Актом приймання-передачі.

4.1.10.Відшкодовувати у повному обсязі витрати, понесені за проведений демонтаж і зберігання спеціальних конструкцій.

4.1.11. Не здійснювати переобладнання або реконструкцію наданих в користування місць та спеціальних конструкцій без письмової згоди.

4.1.12. Утримувати місця для розміщення зовнішньої реклами згідно з вимогами правил та норм  пожежної безпеки, забезпечити виконання норм і правил техніки безпеки, містобудівних, санітарних норм та Правил благоустрою.

4.1.13. Утримувати спеціальні конструкції у належному технічному стані із забезпеченням негайного відновлення пошкоджених конструкцій, із заміною пошкоджених рекламних сюжетів, своєчасним оновленням зовнішнього вигляду рекламних засобів та рекламних сюжетів.

4.1.14. Не  допускати  розміщення спеціальних конструкцій з  пошкодженими рекламними сюжетами   строком більш ніж один календарний день на місцях, переданих у користування за Договором.

4.1.15. Протягом строку, визначеного письмовим попередженням, усунути виявлені недоліки.

4.1.16. Звільнити і повернути місця у належному стані та у порядку, визначеному розділом 5 даного Договору.

4.1.17. Розміщувати зовнішню рекламу відповідно до вимог Закону України «Про рекламу» та Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Якушинецької територіальної громади.

4.2.Права Розповсюджувача зовнішньої реклами:

4.2.1.  Вимагати виконання зобов’язань по даному Договору, а також дотримання вимог чинного законодавства України з питань реклами.

4.2.2.Використовувати  надані  йому  місця  для  розташування  на  них спеціальних  конструкцій  з дотриманням положень Договору та Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Якушинецької територіальної громади.

4.2.3. Розповсюджувач зовнішньої реклами має право на внесення у дозвіл змін у випадку виникнення потреби у зміні технологічної схеми рекламного засобу. Це право реалізовується впродовж дії Договору шляхом звернення із письмовою заявою у довільній формі, до якої додається технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу, фотокартка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням.

4.2.4. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу,  отримати інформацію про інше рівноцінне місце розташування рекламного засобу.

4.3. Обов’язки сільської ради:

4.3.1. Дотримуватись умов даного Договору, вимог чинного законодавства України з питань реклами, Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Якушинецької територіальної громади.

4.3.2. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, у семиденний строк повідомити про це Розповсюджувача зовнішньої реклами.

4.3.3. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва надати Розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце розміщення зовнішньої реклами.

4.3.4. За 3 (три) робочих дні письмово повідомити Розповсюджувача зовнішньої реклами про намір примусового демонтажу спеціальних конструкцій.

4.3.5. Не надавати місця, передані Розповсюджувачу зовнішньої реклами, в користування іншим особам протягом строку дії даного Договору.

4.4. Сільська рада має право:

4.4.1. Вимагати від Розповсюджувач зовнішньої реклами додержання вимог чинного законодавства про рекламу та виконання зобов’язань, передбачених цим Договором та Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Якушинецької територіальної громади.

4.4.2.Здійснювати контроль за дотриманням Розповсюджувачем зовнішньої реклами вимог чинного законодавства про рекламу та умов даного Договору.

4.4.3. Проводити обстеження місця розміщення протягом всього строку дії цього Договору.

4.4.4. Звертатися до виконавчого комітету Якушинецької сільської ради з пропозиціями щодо скасування виданого Розповсюджувачу зовнішньої реклами дозволу у випадках, передбачених цим Договором та Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Якушинецької територіальної громади.

4.4.5. Відмовитись від цього Договору в односторонньому порядку без будь-яких компенсацій Розповсюджувачеві зовнішньої реклами,  організувати здійснення демонтажу конструкції за рахунок Розповсюджувача зовнішньої реклами  у разі:

4.4.5.1. коли термін дії дозволу закінчився і не був продовжений;

4.4.5.2. коли технічний стан конструкції створює загрозу життю або здоров’ю людей та/або заподіянню шкоди (майнової чи немайнової) третім особам, що підтверджується відповідним актом;

4.4.5.3. коли технічні характеристики конструкції та місця його встановлення не відповідають виданому дозволу;

4.4.5.4. коли Розповсюджувач зовнішньої реклами прострочив оплату за користування місцем для розміщення об’єкту зовнішньої реклами більше ніж за 1 (один) місяць при умові відсутності претензій у Розповсюджувача зовнішньої реклами  щодо правильності нарахування плати за користування місцем для розміщення рекламного засобу або відсутності у нього переплати;

4.4.5.5. якщо протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту направлення Робочим органом письмового повідомлення про зміну містобудівної ситуації  Розповсюджувачем зовнішньої реклами самостійно не був проведений демонтаж спеціальної конструкції, яка встановлена на місці запланованого проведення ремонту, реконструкції, будівництва;

4.4.5.6. в інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

4.4.5.7. невиконання Розповсюджувачем зовнішньої реклами вимог письмових попереджень.

4.4.6. В односторонньому порядку змінювати тарифи, у порядку, передбаченому чинним законодавством.

4.4.7. Використовувати на підставі  договору з Розповсюджувачем зовнішньої реклами робочі площини спеціальних конструкцій для розміщення соціальної рекламної інформації, у т.ч. плакатів з інформацією за тематикою територіальної громади на безкоштовній основі, згідно з Порядком розміщення зовнішньої реклами на території Якушинецької територіальної громади.

 

5. Відповідальність сторін.

5.1. Всі спори, що виникають між сторонами по даному Договору, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди спір вирішується у  порядку,  визначеному законодавством України.

5.2. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе Розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

 

6. Внесення змін та доповнень до Договору.

Порядок розірвання Договору.

6.1. Зміни та доповнення до даного Договору вносяться шляхом укладання додаткової угоди, яка є невід’ємною частиною даного Договору.

6.3. У випадку недосягнення згоди між сторонами згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу, що було зумовлено зміною містобудівної ситуації, проведенням реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу Договір підлягає розірванню. В цьому випадку Договір вважається розірваним з моменту письмового повідомлення про це Розповсюджувачем зовнішньої реклами.

6.4. Несплата платежів протягом одного місяця з дня закінчення строку платежу є підставою для дострокового розірвання Договору. Договір вважається розірваний з моменту отримання Розповсюджувачем зовнішньої реклами повідомлення про розірвання Договору.

6.5. У випадку  порушення Розповсюджувачем зовнішньої реклами п. 1.1 Договору, а саме невідповідність конструкції рекламного засобу, на розміщення якого Робочим органом видано дозвіл, умовам дозволу, Робочий орган надає 10 днів для усунення невідповідностей, про що письмово повідомляє Розповсюджувача зовнішньої реклами. Якщо протягом 10 днів з моменту отримання Розповсюджувачем зовнішньої реклами повідомлення невідповідності не усунуто, Договір вважається розірваним.

6.6. Строк дії Договору може бути продовжено у випадку продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Зазначені зміни здійснюються шляхом укладання додаткової угоди.

6.7. Всі угоди та договори, які були підписані до укладання даного Договору і безпосередньо стосуються предмету останнього, втрачають юридичну силу з моменту підписання Сторонами даного Договору.

6.8. Даний Договір складено в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу та розподіляються по одному примірнику для кожної Сторони.

6.9. Про зміну юридичної адреси та /або реквізитів сторони зобов’язані повідомити в 3 – денний термін.

6.10. Даний Договір припиняє свою дію:

6.10.1.     За згодою сторін;

6.10.2      У зв’язку з закінченням строку дії Договору;

6.10.3.     У випадку припинення діяльності однієї із сторін Договору без правонаступництва;

6.10.4.     У разі, якщо місце надане в користування за даним Договором, вибуло з комунальної власності  і Розповсюджувач зовнішньої реклами не отримав згоди на подальше користування цим місцем з новим власником та відмовився від запропонованого Робочим органом іншого рівноцінного місця;

6.10.5.     У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, що зумовлює необхідність зміни місця розташування рекламного засобу та відмови Розповсюджувача зовнішньої реклами від запропонованого Робочим органом іншого рівноцінного місця;

6.10.6.     У випадку дострокового одностороннього розірвання дії Договору.

6.10.7.     Розміщення зовнішньої реклами з порушенням вимог п.2 ст.16 Закону України «Про рекламу»;

6.10.8.     Невикористання безперервно протягом шести місяців місця розміщення об’єкту рекламного засобу   Розповсюджувачем зовнішньої реклами;

6.10.9.    Відсутність оплати Розповсюджувачем зовнішньої реклами коштів, передбачених розділом 3 даного Договору за користування місцем, протягом одного місяця.

6.11. Сторони вважаються повідомленими за допомогою поштового зв’язку (рекомендованим листом) або отриманням письмового повідомлення стороною за підписом уповноваженої на це особи.

 

 

7. Адреси і Реквізити сторін

 

Якушинецька сільська рада                 Розповсюджувач зовнішньої реклами                                    

_________________________                  ___________________________

_________________________                  ___________________________

_________________________                  ___________________________

_________________________                  ___________________________

_________________________                  ___________________________

 

 

 

________________ (ПІБ)                              ____________________ (ПІБ)

МП                                                              МП


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь